Privātuma politika un sīkdatnes

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
Personas datu apstrādes Pārzinis ir A/S "Reklāmas un zīmogu fabrika", reģ. Nr.40003205675, juridiskā adrese Atlasa iela 8, Rīga, LV-1028, tālrunis +371 67211211, info@rzf.lv (turpmāk tekstā “RZF”).
2. Personas datu Apstrādātājs:
Apstrādātājs A/S "Reklāmas un zīmogu fabrika", reģ. Nr.40003205675 , Atlas iela 8, Rīga, LV-1028, ievērojot RZF norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi RZF personas datu apstrādātāji.
Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma ___________, tāpēc RZF maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam _____________.

3. Piemērojamie tiesību akti:
- Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
- Fizisko personu datu aizsardzības likums.
4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā RZF vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
4.2. Ja RZF atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas RZF mājaslapā veikals.rzf.lv, sadaļā “Privātuma politika un sīkdatnes”.
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, RZF apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
5. Kādus personas datus apstrādā RZF?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā RZF, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. RZF ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
- vārds, uzvārds, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
- bankas dati;
- komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar RZF;
- dati, kurus Klients pats paziņo RZF.
5.2. RZF apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7. punktā norādītājiem nolūkiem:
- klienta IP adreses informācija;
- sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par lapsa veikals.rzf.lv apmeklēšanu;
- datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;
- u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida, iepriekš informējot par to Klientu.
6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz RZF darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot RZF apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot veidlapu RZF veikalā, nosūtot elektronisko pieprasījumu rakstot info@RZF). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar RZF. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai RZF varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar RZF vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. RZF leģitīmas intereses – ievērojot RZF intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, RZF ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.2. punktā norādītājiem nolūkiem. Par RZF leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli RZF produktu un pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu).
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – RZF ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
7. Kādiem nolūkiem RZF apstrādās Klienta personas datus?
7.1. RZF apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar RZF spēkā esamības laikā:
- Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
- Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
- Klienta informēšanai par citu uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
7.2. RZF apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.:
- jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
- tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta RZF klientu statistisko datu apstrāde.
7.3. RZF apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu RZF iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 
7.4. RZF ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
- RZF tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei. 
8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
- profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
- apstrādājot Klienta personas datus, RZF var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to RZF (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).
8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: RZF veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3. punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to RZF (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1. punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2. punktu), par to informējot RZF rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@rzf.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai rakstot info@rzf.lv. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.
9. Kas ir sīkdatnes un kā RZF var tās apstrādāt?
9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot RZF interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo RZF mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
9.4. RZF uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.
9.5 Sīkdatnes un kā mēs tās lietojam?
9.5.1 Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās tīmekļvietnes saglabā jūsu datorā. Tās tiek plaši izmantotas, lai nodrošinātu vai padarītu tīmekļvietņu darbību efektīvāku, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem. Neviena šīs tīmekļvietnes lietotā sīkdatne nesatur nekāda veida personisku informāciju. Turpmāk tekstā sniedzam sīku sarakstu ar sīkdatnēm, ko var iestatīt šī tīmekļvietne.
9.5.2 Sesijas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir īpaši būtiskas, lai jūs spētu pārvietoties tīmekļvietnē un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, pierakstīšanos jūsu kontā.
9.5.3 Sīkdatnes, kuras atceras jūsu izvēli. Dažas šajā tīmekļvietnē lietotās sīkdatnes ļauj tīmekļvietnei atcerēties jūsu izdarītās izvēles (piemēram, jūsu valodas izvēli).
9.5.4 Mērķtiecīgas reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk. Jūs varat atteikties no šo sīkdatņu saņemšanas, kā aprakstīts turpmāk tekstā.
9.5.5 Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā tīmekļvietnē lietotie trešo pušu pakalpojumi: Google Analytics, Facebook poga "Patīk", Twitter poga "Sekot", Google +1 poga, YouTube video. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās tīmekļvietnēs, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu tīmekļvietne.
Vairāk informācijas par Facebook un Google iestatītajām sīkdatnēm skatiet Facebook Sīkdatņu politikā un Google Sīkdatņu politikā.

9.6 Kā jūs kontrolējat sīkdatnes?
9.6.1 Jūs varat kontrolēt sīkdatnes un atteikties no to saņemšanas vairākos veidos.
- Izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu. Lielākā daļa pārlūku piedāvā privātās pārlūkošanas režīmu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivatelogs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.
- Pārveidojot pārlūka iestatījumus. Parasti jūs varat pārveidot sava pārlūka iestatījumus, lai atspējotu sīkdatnes. Taču, atspējojot sīkdatnes vai noteiktus sīkdatņu veidus, jūs varat kavēt savu lietotāja pieredzi šajā un citās tīmekļvietnēs vai liegt tām pilnvērtīgi darboties.
- Ar bezmaksas rīku palīdzību. Jūs varat atteikties no konkrētu mērķtiecīgu reklāmas sīkdatņu saņemšanas, kā aprakstīts turpmāk tekstā.

10. Kā RZF iegūst Klienta personas datus?
10.1. RZF iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
- iegādājas un izmanto RZF produktus vai pakalpojumus (RZF veikalos vai attālināti);
- pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no RZF;
- jautā RZF plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar RZF saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
- piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
- apmeklē vai pārlūko RZF mājaslapu; 
10.2. RZF var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.
10.3. RZF var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (sk. šīs Politikas 12. punkta noteikumus), iepriekš saņēmot piekrišanu no Klienta.
10.4 Veicot pasūtījumu tiešsaistē pie mums, jūs varat tikt novirzīts uz SSL drošu tīmekļvietni, ko vada mūsu uzticams rēķinu apstrādes komersants (Paysera, PayPal, PayTraq un tā saistītie uzņēmumi ka AS Swedbank, AS SEB banka, AS Citadele banka, Luminor), kur jums būs jāsniedz personiska informācija (tostarp, savas kredītkartes informācija) mūsu rēķinu apstrādes komersantam.
10.5 Informāciju, ko jūs sniedzat mūsu rēķinu apstrādes komersantam, apstrādās saskaņā ar tā privātuma politiku. RZF būs piekļuve jūsu vārdam, uzvārdam, uzņēmuma nosaukumam, adresei un kontaktinformācijai, bet mums nebūs piekļuves jūsu kredītkartes vai maksājuma konta piekļuves datiem.
10.6 Mēs nevācam un neglabājam kredītkartes vai debetkartes informāciju.
11. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks? 
RZF apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 
- ir spēkā Līgums starp Klientu un RZF;
- personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
- cik tas ir nepieciešams RZF leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
- kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.
12. Klienta personas datu koplietošana
12.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, RZF var kopīgot Klienta personas datus ar:
- partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
12.2. RZF ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
- tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
12.3. RZF izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
13. Kā RZF aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
13.1. RZF nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, RZF pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras.
13.2. RZF rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas RZF vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši RZF deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
13.3. RZF neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no RZF, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā RZF paziņos par to DVI un nepieciešamības gadījumā Klientam.
14. Kādas tiesības ir Klientam?
14.1. Vērsties RZF (rakstot uz info@RZF), lai saņemtu RZF rīcībā esošo personas datu kopiju.
14.2. Labot visus RZF rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas rakstot info@RZF.
14.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no RZF ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. RZF nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
14.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti, iesniedzot rakstveida iesniegumu.
14.6. Vērsties RZF vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi
14.7. Vērsties pie RZF, rakstot info@rzf.lv, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.
14.8 Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot VDAR tīmekļvietni.