Pirkšanas-pārdošanas noteikumi

Pirkšanas-pārdošanas noteikumi
1. VISPĀRĪGIIE NOTEIKUMI
1.1.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču/pakalpojumu pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču/pakalpojumu pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.
1.2 Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē veikals.rzf.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir A/S Reklāmas un zīmogu fabrika (turpmāk Pārdevējs”), reģistrācijas Nr. 40003205675, juridiskā adrese Atlasa iela 8, Rīga, LV-1028, Latvija. E-pasts: info@rzf.lv,
1.3 Pircējs – persona, kas veic preču un pakalpojumu iegādi interneta veikalā.
2. PRECES UN PAKALPOJUMI
2.1  Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka visu ierīču ekrāni precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat Interneta veikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā (Preces iepakojums ir norādīts Preces sludinājumu sadaļā "Informācija"). Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam. Tāpat Interneta veikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā (Preces iepakojums ir norādīts Preces sludinājumu sadaļā "Informācija"). Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam.
2.2.    Iepakojums preces transportēšanai var atšķirties no interneta veikalā attēlos redzamā. Preces iepakojuma maiņa, lai nodrošinātu pareizu un drošu Preces transportēšanu, nemaina Preci un/vai tās īpašības un/vai funkcijas, kas norādītas interneta veikalā.
2.3.    Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.10. un 9.5.punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
2.4.    Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.
3. PERSONAS DATU APSTRĀDE
3.1.  Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.
4.   PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA
4.1.    Interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:
a)    fiziskās personas, kuras sasniegušas 14 (četrpadsmit) gadu vecumu;
b)    juridiskās personas.
4.2.    Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.

4.3.    Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
5.8.    Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.
5.9.    Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju. Faktūrrēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus). PVN faktūrrēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas  (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces) dienas datumu.
5.10.    Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ. Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.
 

6 KVALITATĪVU PREČU ATGRIEŠANA
6.1.    Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces – šo Noteikumu 6.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
6.2.    Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja:
a)    Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
b)    Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
c)    Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
d)    Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
e)    Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
f)    tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu.
6.3.    Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 5. punktā. Kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos, kad par tiem Pārdevējs sniedz attiecīgu informāciju, pārdodot Preci.  lēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces) dienas datumu.

7. PIEGĀDE
7.1.    Pircējam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
7.2.    Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties  Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtamo Preču svara un cenas.
7.3.    Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam. 
7.4.    Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums: 
-    norādīt to kurjeram, kurš piegādājis Preci;
-    sūtījuma piegādes dokumentā atzīmēt, ka iepakojumam ir bojājumi un kopā ar kurjeru aizpildīt Iepakojuma bojājumu (pārbaudes) akts;
-    pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai par neatbilstošas Preces piegādi;
-    ja Preces iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preci pārbaudīt nav nepieciešams. 
Ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.
 Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to klientu apkalpošanas centrā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam.
7.5.    Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums:
a)    norādīt pasūtījuma numuru;
b)    uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.
7.6.    Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.
7.7. Pārdevējs, var paprsīt prceču apamsku apliecinošu dokumentu, ja apmaksa netiek veikta veikalā

8.    Apmaksa
8.1.    Par Precēm Pircējs var norēķināties:
a)    skaidrā naudā vai ar bankas karti, saņemot preces
b)    ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā;
c)    ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot partnera pakalpojumus.

9. GARANTIJA
9.1.    Pārdevējs nodrošina precēm vienu gadu garantiju juridiskām personām un divu gadu garantiju fiziskām personām.
9.2 Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. 
9.3    Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
9.4.    Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt klient veikalā vai pa e-pastu  info@rzf.lv.
 
9.5.    Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
a)    Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;
b)    jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
c)    jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas
9.6.    Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
a)    Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;
b)    attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;
c)    bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
d)    atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.
9.7.    Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.